Quy định điều kiện tách thửa đất tại tỉnh Tây Ninh – Còn hiệu lực

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Tây Ninh mới nhất năm 2022 áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm : Thành phố Tây Ninh, 2 thị xã: Hòa Thành, Trảng Bàng và 6 huyện: Bến Cầu, Châu Thành, Dương Minh Châu, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu.

Update 2022 : Để chấn chỉnh thực trạng phân lô, tách thửa, bán nền tạo cơn sốt đất ảo trên địa bán tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh và đề xuất thành lập Đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn, để thanh tra toàn diện các khu đất trên địa bàn thành phố Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu.

Trong quá trình Thanh tra thì tạm thời dừng giải quyết các thủ tục tách thửa đất nông nghiệp, cũng như việc chuyển nhượng đất nông nghiệp đã tách ra từ khu vực huyện Dương Minh Châu và Thành phố Tây Ninh, cho đến khi có kết luận thanh tra

Theo Quyết định 28/2020/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ngày 27 tháng 07 năm 2020. Diện tích tối thiểu để tách thửa như sau :

Đối với đất ở đô thị (các phường, thị trấn)

1) Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giớiquy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20 m (Hai mươi mét), sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

 1. Diện tích của thửa đất tối thiểu là 45 m(Bốn mươi lăm mét vuông).
 2. Chiều rộngcủa thửa đất tối thiểu là 05 m (Năm mét), trừ những thửa đất thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 3. Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 05 m (Năm mét).

2) Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giớiquy hoạch nhỏ hơn 20m (Hai mươi mét), sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

 1. Diện tích của thửa đất tối thiểu là 36 m(Ba mươi sáu mét vuông).
 2. Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04 m (Bốn mét);
 3. Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 04 m (Bốn mét).

Đối với đất ở nông thôn (các xã)

1) Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch lớn hơn hoặc bằng 20,0 m (Hai mươi mét), sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

 1. Diện tích của thửa đất tối thiểu là 60,0 m(Sáu mươi mét vuông).
 2. Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét);
 3. Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét).

2) Thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng có lộ giới quy hoạch nhỏ hơn 20,0 m (Hai mươi mét), sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo yêu cầu về diện tích và kích thước tối thiểu như sau:

 1. Diện tích của thửa đất tối thiểu là 50,0 m(Năm mươi mét vuông).
 2. Chiều rộng của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét);
 3. Chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 04,0 m (Bốn mét).

Đối với đất nông nghiệp

Thửa đất nông nghiệp mới được hình thành do tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa có diện tích tối thiểu như sau:

 1. Tại các phường: Diện tích đất tối thiểu là 300,0 m2 (Ba trăm mét vuông);
 2. Tại các thị trấn: Diện tích đất tối thiểu là 500,0 m2 (Năm trăm mét vuông);
 3. Tại các xã: Diện tích đất tối thiểu là 1.000,0 m2 (Một ngàn mét vuông).

Độc giả tải về quyết định liên quan dưới đây để tham khảo đầy đủ nhất : Tải Về

https://drive.google.com/open?id=1AdOqohGE5sFTnNLTO5tCqjjaeDy3LMVk&authuser=thanhpc.dongduong%40gmail.com&usp=drive_fs

Vinh Danh Nhân Viên